En la navegació per la nostra WEB és possible que es recopilin de vostè certes dades de caràcter personal, necessàries per la prestació dels serveis sol·licitats.

En concret vostè ens pot proporcionar informació en els següents apartats:

Contacte. Dades de contacte per poder respondre a qualsevol pregunta que vostè ens faci. Les seves dades seran guardades (nom empresa, nom, NIF, telèfon i e-mail)
De conformitat amb el que disposa el Reglament (UE) 2016/679 del Parlament Europeu i del Consell de 27 d’abril de 2016, de Protecció de Dades de Caràcter Personal, li informem que les dades subministrades per vostè en algun dels apartats anteriors, seran tractades per OXITER GIRONA S.L., amb la finalitat de prestar els serveis que ens sol·licita.

La informació personal recollida és emmagatzemada en una base de dades propietat d’OXITER GIRONA S.L., qui assumeix les mesures d’àmbit tècnic, organitzatiu i de seguretat que garanteixen la confidencialitat i integritat de la informació.

Preguem ens comuniqui qualsevol modificació de les seves dades de caràcter personal amb la finalitat que la informació estigui en tot moment actualitzada i no tingui errades. Així mateix, amb l’acceptació d’aquest avís legal, reconeix que la informació i les dades personals demanades són exactes i reals.

En qualsevol moment vostè pot exercir el dret a accedir, rectificar i, en el seu cas, cancel·lar les dades de caràcter personal, mitjançant comunicació escrita adreçada a OXITER GIRONA S.L., carrer Riera Gàrrap, núm. 21, Zona Industrial Domeny Nord – 17007 GIRONA. També pot contactar amb nosaltres enviant un correu electrònic a oxiter@oxiter.com. Li recordem que sempre pot presentar una reclamació davant l’Agència de Protecció de Dades (www.agpd.es).